Algemene Voorwaarden Golflinq.nl

Artikel 1. Definities  

1.      Golflinq: Brettelini VOF h.o.d.n. Golflinq, gevestigd te Rijssen (NL).
2.      Golflinq.nl: het online platform voor golfers, golfbanen, teaching pro’s en alle golfgerelateerde gebruikers (reisbureaus, hotels e.d.).
3.      Betaalde diensten: de onderdelen van Golflinq.nl die voor golfbanen en teaching pro’s toegankelijk zijn tegen betaling van het daarvoor door Golflinq vastgestelde bedrag.
4.      Lid: een natuurlijk (golfer) of rechtspersoon (teaching pro, golfbaanmember) die een account heeft op Golflinq.nl.
5.      Lidmaatschap: de overeenkomst tussen het Lid en Golflinq op grond waarvan het Lid een account toegang krijgt tot en het recht heeft gebruik te maken van Golflinq.nl, inclusief eventuele abonnementen op betaalde diensten.
6.      Profiel: de (persoonlijke) gegevens van een Lid die een Lid op zijn Account heeft geplaatst.
7.      Content: alle door Golflinq en/of haar partners op Golflinq.nl geplaatste informatie, waaronder, maar niet beperkt tot tekst, foto’s, grafische afbeeldingen, data, geluid, applicaties en software.
8.      Gebruikerscontent: alle door een Lid op Golflinq.nl geplaatste informatie, waaronder, maar niet beperkt tot persoonlijke gegevens tekst, foto’s, grafische afbeeldingen en feedback.
9.      Initiële termijn: de periode warvoor een Lid (teaching pro), golfbaan, reisbureaus, hotels, adverteerders een abonnement op een betaalde dienst afsluit.
Artikel 2. Toegang, registratie en Lidmaatschap
1.      Een lid dient tenminste 18 jaar oud te zijn en alle verplichte velden van het registratieformulier correct, naar waarheid en volledig in te vullen. Het is niet toegestaan zich onder een andere naam in te schrijven dan wel anderszins een valse identiteit aan te nemen.
2.      Het lidmaatschap is individueel en niet overdraagbaar.
3.      Golflinq is gerechtigd ter controle van de inschrijving een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager te verlangen
4.      Het Lidmaatschap gaat in zodra Golflinq dit aan de aanvrager heeft bevestigd door toezending van een logincode en wachtwoord waarmee een account kan worden geactiveerd. 
5.      Golflinq behoudt zicht het recht voor en aanvraag tot Lidmaatschap te weigeren, desnoods zonder opgaaf van reden.
6.      De toegestuurde logincode en het wachtwoord zijn strikt vertrouwelijk, en het Lid dient hier zorgvuldig mee om te gaan. Meer in het bijzonder mogen de logincode en het wachtwoord niet aan derden ter beschikking worden gesteld of op enige wijze openbaar worden gemaakt.
7.      Het Lid is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van zijn logincode en wachtwoord voor alle handelingen die via zijn account worden verricht.
8.      Indien en zodra het Lid vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn logincode, wachtwoord, Account en/of identiteit dient hij Golflinq daarvan direct op de hoogte te stellen. Golflinq is in dat geval gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van de veiligheid van (de leden) Golflinq.nl en het Lid dient daaraan zijn volledige medewerking te verlenen.
9.      Golflinq behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de voor Golflinq.nl geldende inschrijvingsvereisten te wijzigen c.q. nadere voorwaarden te stellen aan het Lidmaatschap van Golflinq.nl.
10. Het is een Lid niet toegestaan om meerdere lidmaatschappen aan te maken dan wel anderszins meerdere Accounts of Profielen aan te (laten) maken, dan wel een derde namens dit Lid één of meerdere Accounts resp. op of uit naam van dit Lid één of meerdere Profielen aan te laten maken.
Artikel 3. Het gebruik van Golflinq.nl          
1.      Het Lidmaatschap van Golflinq heeft tot doel het vinden van een golfpartner (recreatief en zakelijk), teaching pro, golfbaan, golf gerelateerde evenementen en acties.
2.      Het Lidmaatschap van Golflinq.nl is voor eigen risico van het Lid. Dat wil zeggen dat het Lid zelf verantwoordelijk is voor, onder andere, de mate waarin hij/zij persoonlijke informatie verstrekt aan andere Leden, al dan niet ingaat op reactie van andere Leden, rechtstreeks zijn/haar contactgegevens ter beschikking stelt aan andere Leden, andere Leden al dan niet ontmoet.
3.      Het Lid zal zich bij gebruik van Golflinq.nl en alle communicatie die hij verstuurt via de door Golflinq of namens geboden faciliteiten onder meer onthouden van:
a)      het plegen van inbreuk op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden (waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en databankrechten);
b)      het plegen van (virtuele) diefstal;
c)      het verspreiden van geheime of vertrouwelijke informatie;
d)      het verspreiden van onrechtmatige of strafbare teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder) porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde mailbommen;
e)      het doen van obscene dan wel (suggestieve) seksuele uitingen;
f)       het gebruik van gegevens van andere Leden voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn bestemd, waaronder het verstrekken van deze gegevens aan derden of het versturen van spam, kettingbrieven of mailings met een commercieel karakter;
g)      het plegen van computervredebreuk (hacken);
h)      het vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen;
i)        het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag;
j)        het zich door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden verschaffen van toegang tot de content en/of gebruikerscontent;
k)      het anderszins (al dan niet opzettelijk) nadelig beïnvloeden of verstoren van het gebruik van Golflinq.nl door andere Leden.
4.      Het is Leden bij het gebruik van Golflinq.nl en alle communicatie die zij versturen via of door of namens Golflinq geboden faciliteiten voorts niet toegestaan;
a)      direct of indirect contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL’s, emailadressen of andere persoonlijke herleidbare informatie in een profiel op te nemen;
b)      verzoeken ter verkrijging van contactgegevens te doen aan andere leden;  
c)      binnen 24 uur meer dan drie emailberichten te versturen naar hetzelfde Lid, zonder eerst van het betreffende Lid antwoord of toestemming daarvoor te hebben gekregen;
d)      foto’s van andere mensen e.d. dan het Lid op Golflinq.nl in een profiel of in andere uitlatingen via Golflinq te publiceren;
e)      een Profiel te gebruiken als blog, column of daarop anderszins teksten of afbeeldingen te plaatsen die niet direct op indirect gericht zijn op de doeleinden als genoemd in artikel 3.1.;
f)       een valse identiteit aan te nemen c.q. zich als een ander voor te doen;
g)      Golflinq.nl op enigerlei wijze te gebruiken voor het adverteren voor diensten of producten, of voor enig ander (commercieel) doel dat niet in overeenstemming met het doel van Golflinq is.
5.      Profiel dienen eerlijke en correct informatie van het Lid te bevatten en mogen niet misleidend zijn. De op een Profiel geplaatste informatie dient door het Lid actueel te worden gehouden en in geval van feitelijke wijzigingen onverwijld te worden aangepast of bijgewerkt.
6.      Golflinq is gerechtigd om alle Profielen te controleren en is tevens gerechtigd om bij constatering van gebruik van Golflinq.nl in strijd met het bepaalde in deze voorwaarden zonder opgave van redenen, zonder voorafgaande waarschuwing of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst een Profiel te wijzigen, weigeren of verwijderen, een Account tijdelijk of definitief te blokkeren, een Lid tijdelijk of definitief de toegang tot Golfinq.nl te ontzeggen en/of het Lidmaatschap te beëindigen.
7.      De site bevat verwijzingen (advertenties, banners en acties) naar de website van derden. Golflinq heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze website valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.
Artikel 4. Betaalde diensten
Een abonnement op een betaalde dienst komt tot stand op het moment dat Golflinq het voor de betreffende betaalde dienst verschuldigde bedrag heeft ontvangen en wordt aangegaan voor de initiële termijn. Wanneer het Lid (teaching pro) alsmede golfbaan, adverteerder, organisator/aanbieder van evenementen/acties kiest voor automatische verlenging wordt het Lidmaatschap/Abonnement, na afloop van de initiële termijn, stilzwijgend verlengd eenzelfde termijn.
Artikel 5. Prijzen en betalingsvoorwaarden
1.      Alle bedragen zijn in euro en exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.      Golflinq behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging prijzen van betaalde diensten te wijzigen. In geval van periodiek verschuldigde bedragen, is Golflinq gerechtigd middels schriftelijke kennisgeving en met inachtneming van een termijn van drie maanden de geldende prijzen aan te passen. Het Lid (teaching pro, golbaanmember) alsmede golfbaan, adverteerder, organisator/aanbieder van evenementen/acties is alsdan gerechtigd om binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving het Lidmaatschap/ Abonnement schriftelijk te beëindigen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de prijswijziging in werking zou treden.
3.      Alle facturen dienen zonder korting of verrekening te worden betaalde overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities.
4.      Bij gebreke van tijdige betaling van een verschuldigd bedrag, is het Lid (teaching pro, golfbaanmember) alsmede golfbaan, adverteerder, organisator/aanbieder van evenementen/acties, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, vanaf de oorspronkelijke vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling ook na ingebrekestelling uitblijft, is Golflinq gerechtigd de vordering uit handen te geven. In de geval is het Lid (teaching pro, golfbaanmember) alsmede golfbaan, adverteerder, organisator/aanbieder van evenementen/acties, naast de verschuldigde hoofdsom (inclusief opgelopen rente) tevens gehouden tot volledige vergoeding van (buiten-) gerechtelijke incassokosten, verband houdende met de inning van de vordering, met een minimum van EUR 25,- excl. BTW.
5.      Na stilzwijgende verlenging van een abonnement of Lidmaatschap op een betaalde dienst zal Golflinq een betalingstermijn hanteren die gelijk is aan de initiële termijn. Golflinq zal de periodiek verschuldigde betalingen vooraf incasseren door middel van automatische incasso.
6.      Er vindt geen restitutie plaats van het door het Lid (teaching pro, golfbaanmember) alsmede golfbaan, adverteerder, organisator/aanbieder van evenementen/acties gedurende de initiële termijn. Indien het Lid (teaching pro, golfbaanmember) alsmede golfbaan, adverteerder, organisator/aanbieder van evenementen/acties, een abonnement op een betaalde dienst opzegt na stilzwijgende verlenging, ontvangt het Lid (teaching pro, golfbaanmember) alsmede golfbaan, adverteerder, organisator/aanbieder van evenementen/acties het reeds betaalde abonnementsgeld voor de resterende betalingstermijn terug.
Artikel 6. Privacy
Het privacybeleid van Golflinq zoals beschreven in de Privacyverklaring maakt integraal deel uit van deze voorwaarden.
Artikel 7. Intellectueel eigendom
1.      Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Golflinq.nl, zoals maar niet beperkt tot, het siteontwerp, de vormgeving, de handelsnamen en merken en de content van Golflinq, maar met uitzondering van gebruikerscontent, komen toe aan Golflinq en/of haar partners. Het Lid dienst zich te onthouden van elke inbreuk op deze rechten, waaronder begrepen het mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Golflinq openbaar maken, bewerken, verveelvoudigen, kopiëren, of anderszins (her)gebruiken van (een deel van) de content.
2.      Het is verboden om de diensten, webpagina’s, computercodes of elementen waaruit de diensten van Golflinq zijn opgebouwd op enige manier te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden, uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren dan wel op enige andere wijze te verveelvoudigen of openbaar te maken.
3.      Het Lid staat er voor in dat de door hem/haar op Golflinq.nl geplaatste gebruikerscontent geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden en vrijwaart Golflinq zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden ter zake en voor alle schade (inclusief alle kosten) die Golflinq in verband met dergelijke aanspraken lijdt. Door het uploaden van gebruikerscontent geeft het Lid Golflinq het onherroepelijke recht om deze gebruikerscontent zonder betaling van enige vergoeding aan het Lid openbaar te maken, te bewerken, te verveelvoudigen, te kopiëren en/of anderszins te (her)gebruiken in het kader van de diensten van Golflinq, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het mailings, nieuwsbrieven en dergelijke. Golflinq is (derhalve) onder meer gerechtigd om de foto van een Lid zoals geplaatst in zijn/haar Profiel te gebruiken in banners en andere uitingen op resp. in advertenties voor Golflinq.nl, tenzij het Lid in zijn/haar profiel heeft aangegeven dat de foto uitsluitend op verzoek van een ander Lid mag worden getoond.
4.      Het is leden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) niet toegestaan om door derden op Golflinq.nl gepubliceerde gebruikerscontent op enige wijze openbaar te maken, te bewerken, te verveelvoudigen, te kopiëren of anderszins te (her)gebruiken.
Artikel 8. Beëindiging van het Lidmaatschap
1.      Het Lidmaatschap kan door het Lid op elk gewenst moment worden beëindigd via de website, per email aan  of per post aan Golflinq, Lentfersweg 56, 7461 EM Rijssen, onder vermelding van uw Lidmaatschapsnummer.
2.      Golflinq is gerechtigd, naar haar eigen discretie, om een Lidmaatschap zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
a)      het Lid een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden of anderszins, niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt;
b)      het Lid handelt in strijd met de wettelijke voorschriften;’
c)      het Lid verdacht wordt van, dan wel veroordeeld is wegens het plegen van een strafbaar feit;
d)      het Lid onder curatele is gesteld, onder bewind is gesteld, in aanmerking is gekomen voor schuldsanering, dan wel het aannemelijk is dat het Lid anderszins niet aan de uit het Lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen kan voldoen;
e)      Golflinq naar haar oordeel één of meerdere gegronde klachten over het gedrag van het Lid op Golflinq.nl heeft ontvangen;
In geval van beëindiging van het Lidmaatschap door Golflinq is Golflinq gerechtigd eventuele bestanden van het Lid onmiddellijk te verwijderen en hem verdere toegang tot Golflinq te onthouden.
3.      Wanner Golflinq wegens overmacht gedurende een periode langer dan een maand niet aan zijn verplichtingen jegens een Lid kan voldoen, is Golflinq gerechtigd het Lidmaatschap te beëindigen middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring of e-mail aan dat Lid.
4.      In geval Golflinq besluit haar activiteiten (geheel of gedeeltelijk) te staken eindigt het Lidmaatschap daarmee automatisch.
5.      Beëindiging van het Lidmaatschap in overeenstemming met het in dit lid bepaalde leidt nimmer tot enige aansprakelijk van Golflinq en laat onverlet enige vordering van Golflinq op het betreffende Lid.
Artikel 9. Niet naleving; aansprakelijkheid van het Lid
1. In geval van niet-naleving van enige verplichting voortvloeiende uit het Lidmaatschap, waaronder, maar niet beperkt tot, niet naleving van enige bepaling van deze gebruikersvoorwaarden door het Lid, is Golflinq gerechtigd om zonder nadere aankondiging en/of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst: 
a)      het Profiel te wijzigen;  
b)      het Account tijdelijk te blokkeren;
c)      het Lidmaatschap te beëindigen;
d)      onverminderd het recht op eventuele schadevergoeding en/of andere aan Golflinq uit hoofde van deze gebruikersvoorwaarden en/of de wet toekomende rechten.
2. Het Lid is aansprakelijk voor en vrijwaart Golflinq zowel in als buiten rechte van alle aanspraken van derden in verband met onrechtmatig gebruik van zijn logincode, wachtwoord en/of Account, de gevolgen van het gebruik van Golflinq.nl in het algemeen en/of niet naleving enige verplichting door het Lid uit deze gebruiksvoorwaarden of anderszins.
Artikel 10 A. Aansprakelijkheid; Advertenties, Banners, Acties en Evenementen
1.      Golflinq is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de advertenties, banners, acties en evenementen die op Golflinq.nl worden geplaatst. De aansprakelijkheid rust volledig op de adverteerder of personen/organisaties die Golflinq hebben verzocht, al dan niet tegen betaling, de advertentie, actie of evenement op Golflinq.nl te tonen.
2.      Indien het lid d.m.v. een advertentie, banner of actie wordt doorverwezen naar een website van derden, dan gelden de (privacy)regels van deze betreffende site.  
Artikel 10 B. Geen garantie; aansprakelijkheid van Golflinq
1.      Golflinq spant zich er voor in Golflinq.nl zorgvuldig te onderhouden, vrij van virussen te houden, ononderbroken beschikbaar te stellen en gepland onderhoud tijdig aan te kondigen.
2.      Golflinq garandeert uitdrukkelijk niet dat:
a)      het Lidmaatschap resulteert in het vinden van een (geschikte) golfpartner, teaching pro, golfbaan, evenement of actie.
b)      de op Golflinq.nl gepubliceerde content en gebruikerscontent juist en/of volledig is dan wel geschikt is voor het doel waarvoor deze wordt gebruikt;
c)      de werking van Golflinq.nl foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen of voor zover noodzakelijk voor reparaties.
3.      Op Golflinq.nl geplaatste gebruikerscontent, alsmede anderszins door derden geplaatste meningen, columns, artikelen, adviezen, mededelingen, advertenties, aanbiedingen, evenementen of andere informatie zijn afkomstig van de betreffende auteur(s) en/of aanbieder(s). Golflinq is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en kan de juistheid, volledigheid of het nut daarvan niet garanderen.
4.      Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Golflinq, is Golflinq niet aansprakelijk voor (de gevolgen van):  
a)      ontwrichting van een bestaande of nieuwe relatie ten gevolge van het Lidmaatschap;
b)      gedrag van andere Leden of derden als gevolg van of in verband met het Lidmaatschap of gebruik van Golflinq.nl; 
c)      gebruikmaking van op Golflinq.nl gepubliceerde informatie;
d)      verlies van een logincode en/of wachtwoord dan wel voor onrechtmatig gebruik van het Account of de identiteit van het Lid;
e)      het gebruik door andere Leden en overige derden van door een Lid op Golflinq.nl gepubliceerde of via Golflinq.nl verzonden informatie
f)       uitval en/of onbereikbaarheid van Golflinq.nl, het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, (elektronische) storingen.
5.      Enige aansprakelijkheid van Golflinq is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en tot ten hoogste een bedrag van 500,- euro per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde oorzaak. Golflinq is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen reputatieschade, gevolgschade, gederfde winst of geleden verlies.
Artikel 11. Slotbepalingen
1.      In geval van gehele of gedeeltelijke overname, fusie of juridische splitsing van Golflinq, gaan de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit het Lidmaatschap over op de verkrijgende partij en is het Lid jegens de verkrijgende partij gehouden tot nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit het Lidmaatschap en deze gebruikersvoorwaarden.
2.      Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Golflinq op elk moment worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden worden gepubliceerd op Golflinq.nl en zijn alsdan direct van toepassing, ook op alle lopende Lidmaatschappen.
3.      Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Golflinq zal in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo veel mogelijk benadert.
4.      In alle gevallen waarin deze gebruiksvoorwaarden niet voorzien beslist Golflinq.
5.      Op het Lidmaatschap en op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen een Lid en Golflinq dienen bij uitsluiting aanhangig gemaakt te worden bij de bevoegde rechter te Almelo; dan wel, ter keuze van Golflinq, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van het Lid